Lytteklubber

Lytteklubber som strategisk brik i biblioteket

 

Vi har kørt lytteklubber i flere år med stor succes. Faktisk er det så stor en succes, at vi har ventelister. I bund og grund vidste vi dog intet om, hvorfor brugerne kom, og hvad de fik ud af det. Det satte vi os for at finde ud af ved brug af BibDok.

 

 

Sammen med min ledelse brugte jeg meget tid på at formulere, hvorfor vi egentlig laver lytteklubber, hvad de skal give deltagerne, og hvordan de bidrager til bibliote- kets samlede virke. Det lyder meget banalt, men det viste sig, at vi faktisk havde forskellige antagelser om, hvad der skulle komme ud af indsatsen. Ved at tale vores an- tagelser omkring lytteklubber frem, blev det også muligt at forholde os til, om det rent faktisk giver mening at tro, at deltagerne fx ”løber” ud og begynder at gå til klassiske koncerter efter at have deltaget i en lytteklub.

 

 

Vi nåede frem til, at vi kører lytteklubberne ud fra en antagelse om, at deltagerne får inspiration og lyst til selv at gå videre med at fordybe sig i klassisk musik, både i og uden for biblioteket. En anden antagelse var, at deltager- ne finder det attraktivt, at det er biblioteket, der står for lytteklubberne, fordi materiale om musikken er tilgænge- ligt på selve biblioteket.

 

 

Vi valgte at supplere vores kvantitative dokumentation (dvs. registrering af antal deltagere, køn mv.) med narrativ

dokumentation samt et fokusgruppeinterview med delta- gere fra lytteklubben.

 

 

Det var udfordrende at arbejde med narrativ dokumen- tation, fordi jeg let blev ramt af en følelse af, at det ikke er dokumentation, men bare mine fortællinger. Men den bevidste opsamling af fortællinger fra lytteklubberne har efterfølgende gjort det muligt for os at tale mere konkret og fagligt om, hvad der er på spil i de forskellige situatio- ner. Det har været med til at give en bedre forståelse for, hvad lytteklubberne bidrager med og ikke bidrager med.

 

 

Fokusgruppeinterviewet viste endvidere, at deltagerne fik det ud af lytteklubberne, som vi havde antaget. Vi fik såle- des ikke noget af vide, der gjorde, at lytteklubberne skulle se markant anderledes ud, men det var fagligt bekræften- de og har givet os en mere konkret forståelse og et mere konkret sprog omkring, hvorfor vi laver lytteklubber.

 

 

Gennem arbejdet er jeg blevet mere bevidst om, hvordan indsatsen bidrager til vores strategi for biblioteket, og at jeg gennem mit arbejde hele tiden skal holde fast i dette fokus. Jeg har oplevet det som meget fagligt engage- rende.

 

 

[Biblioteksfaglig medarbejder. Sammendrag fra udvik- lingsprojektets empiriindsamling]